درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

ورق های ضد سایش و ضد حرارت

شماره استاندارد,
مشخصات فولاد
Symbol ISO UNS AISI BS DIN NF GOCT EN
JIS G 4303-4305 Stainless steel bars SUS 201 A-2 S20100 201     Z12CMN17-07Az   X12CrMnNiN17-7-5
  SUS 202 A-3 S20200 202 284S16     12X17G9AH4 X12CrMnNiN18-9-5
Hot rolled stainless steel sheets and plates, strips SUS 301 14 S30100 301 301S21 X12CrNil7 7 Z11CN17-08    
Cold rolled stainless steel sheets and plates, strips SUS 301L         X2CrNi18 7      
  SUS 301J1         X12CrNi7 7      
JIS G 4308-4309 Stainless steel wire rods SUS302 12, H10(1) S30200 302 302S25   Z12CN18-09 12X18H9 X9CrNi18-8
  SUS302B   S30215 302B          
Stainless steel wires SUS 303 17 S30300 303 303S21 X10CrNiS18 9 Z8CNF18-09   X8CrNiS18-9
JIS G 4313-4315 Cold rolled stainless steel strips for springs SUS303Se
SUS 304
17a
11
S30323
S30400
303Se
304
303S41
304S31
X5CrNi18 10 Z7CN18-09 12X18H10E
08X18H10
X4CrNi18-10
Stainless steel wires for springs SUS 304L 10 S30403 304L 304S11 X2CrNi19 11 Z3CN19-11 03X18H11 X2CrNi19-11
Stainless steel wires for cold heading and cold forging SUS 304N1
SUS 304N2
  S30451
S30452
304N     Z6CN-19-09Az    
JIS G 4317-4320 Hot rolled stainless steel equal leg angles SUS 304LN
SUS 304J1
10N S30453 304LN   X2CrNiN18 10 Z3CN18-10Az   X2CrNiN18-10
Cold finished stainless steel bars SUS 304J2                
Stainless steel blooms and billets for forgings SUS 304J3
SUS305
13 S30431
S30500
S30431
305
305S19 X5CrNi18 12 X5CrN18-12   X4CrNi18-12
Cold formed stainless steel equal leg angles SUS 305J1
SUS 309S
H14(1) S30908 309S          
  SUS310S H15(1) S31008 310S 310S31   Z8CN25-20 10X23H18 X1CrNi25-21
  SUS 316 20,20a S31600 316 316S31 X5CrNiMo17 12 2X5CrNiMo17 13 3 Z7CND17-12-02
Z6CND18-12-03
  X4CrNiMo17-12-2
X4CrNiMo17-13-3
  SUS 316L 19,19a S31603 316L 316S11 X2CrNiMo17 13 2
X2CrNiMo17 14 3
Z3CND17-12-02
Z3CND17-13-03
03X17H14M2 X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-3
  SUS 316N   S31651 316N          
  SUS 316LN 19N, 19aN S31653 316LN   X2CrNiMoN17 12 2
X2CrNiMoN17 13 3
Z3CND17-11Az
Z3CND17-12Az
  X2CrNiMoN17-11-2
X2CrNiMoN17-13-3
  SUS 316Ti   S31635     X6CrNiMoTi17 12 2 Z6CDNT17-12   X6CrNiMoTi17-12-2
  SUS 316J1                
  SUS 316J1L                
  SUS 317   S31700 317 317S16        
  SUS 317L 24 S31703 317L 317S12 X2CrNiMo18 16 4 Z3CND19-15-04   X2CrNiMo18-15-4
  SUS 317LN   31753       Z3CND19-14Az   X2CrNiMoN17-12-3
  SUS 317J1                
  SUS 317J2                
  SUS 317J3L                
  SUS 317J4L   N08367            
  SUS 317J5L A-4 N08904 N08904     Z2NCDU25-20   X1CrNiMoCuN25-25-5
  SUS 321 15, H11(1) S32100 321 321S31 X6CrNiTi18 10 Z6CNT18-10 08X18H10T X6CrNiTi18-10
  SUS 347 16, H12(1) S34700 347 347S31 X6CrNiNb18 10 Z6CNNb18-10 08X18H10 X6CrNiNb18-10
                   
  SUS 384 D25(2) S38400 384     Z6CN18-16    
  SUS XM7 D26(2) S30430 304Cu     Z6CNU18-10   X6CrNiCu18-10-4
  SUS XM15J1   S38100       Z15CNS20-12   X1CrNiSi18-15-4
  SUS 329J1   S32900 329          
  SUS 329J3L   S39240 S31803     Z3CNDU22-05Az   X2CrNiMoN22-5-3
  SUS 329J4L   S39275       Z3CNDU25-07Az   X2CrNiMoCuN25-6-3
  SUS 405 2 S40500 405 405S17 X6CrAl13 Z8CA12 12X13IO X6CrAl13
  SUS 410L                
  SUS 429   S42900 429          
  SUS 430 8,H4(1) S43000 430 430S17 X6Cr17 Z8Cr17 12X17 X6Cr17
  SUS430F 8a S43020 430F   X7CrMoS18 Z8CF17   X6CrMoS17
  SUS 430LX   S43035     X6CrTi17,
X6CrNb17
Z4CT17   X3CrTi17
  SUS 430J1L           Z4CNb17   X3CrNb17
  SUS 434 9c S43400 434 434S17 X6CrMo17 1 Z8CD17-01   X6CrMo17-1
  SUS 436L   S43600 436         X1CrMoTi16-1
  SUS 436J1L                
  SUS 444 F1 S44400 444     Z3CDT18-02   X2CrMoTi18-2
  SUS 447J1 S44700              
  SUS XM27   S44625       Z1CD26-01    
  SUS403   S40300 403       12X13  
  SUS410 3 S41000 410 410S21 X10Cr13 Z13C13 08X13 X12Cr13
  SUS410S 1 S41008 410S 403S17 X6Cr13 Z8C12   X6Cr13
  SUS 410F2                
  SUS 410J1   S41025            
  SUS 416 7 S41600 416 416S21   Z11CF13   X12CrS13
  SUS 420J1 4 S42000 420 420S29 X20Cr13 Z20C13 20X13 X20Cr13
  SUS 420J2 5 S42000 420 420S37 X20Cr13 Z33C13 30X13 X80Cr13
  SUS 420F   S42020 420F     Z30CF13   X29CrS13
  SUS 420F2                
  SUS 429J1                
  SUS 431 9 S43100 431 431S29 X20CrNi17 2 Z15CN16-02 14X17H2 X19CrNi17-2
  SUS 440A   S44002 440A     Z70C15   X70CrMo15
  SUS 440B   S44003 440B          
  SUS 440C A-1b S44004 440C     Z100CD17 95X18 X10CrMo17
  SUS 440F   S44020 S44020          
  SUS 630 1(3) S17400 S17400     Z6CNU17-04   X5CrNiCuNb16-4
  SUS 631 2(3) S17700 S17700   X7CrNiAl17 7 Z9CNA17-07 09X17H7IO X7CrNiAI17-7
JIS G 4311 to 4312 SUH 31 5(4)     331S42     45X14H14B2M X42CrNiW14-14
  SUH 35 8(4)     349S52   Z52CMN21-09 5X20G9AH4  
Heat-resisting steel bares SUH36 9(4) S63008   349S54 X53CrMnNi219      
Heat-resisting steel sheets and plates SUH 37 7(4) S63017   381S34        
  SUH 38                
  SUH 309 H14(1) S30900 309 309S24   Z12CN24-13 20X23H13 X15CrNi23-13
  SUH 310 H15(1) S31000 310 310S24   Z12CN25-20 20X25H20C2  
  SUH 330 H17(1) N08330 N08330     Z12NCS35.16    
  SUH 660   S66286            
  SUH 661 12(4) R30155            
  SUH 21                
  SUH 409 1Ti,H1(1) S40900 409 409S19 X6CrTi12      
  SUH 409L           Z3CT12   X6CrTi12
  SUH 446 H7(1) S44600 446     Z10C24 15X28  
  SUH 1 1(4) S65007   401S45 X45CrSi93 Z45CS9    
  SUH 3 2(4)         Z40CSD10    
  SUH 4 4(4)     443S65   Z80CSN20-02 40X10C2M  
  SUH 11             40X9C2 X45CrSi8
  SUH 600             20X12BM??  
  SUH 616   S42200            

استانداردهای آهن و فولاد

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved