درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

جداول معرفي انواع فولاد آلياژي

فولادهاي قابل عمليات حرارتي
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
            0.50
0.80
~.40 032
039
CK35 1.1181 1
            0.65 0.25 0.45 C45 1.0503 2
            0.50
0.80
~0.40 0.44
050
CK45 1.1191 3
            0.75 0.25 0.60 CK60 1.1221 4
فولادهاي ساختماني آلياژي
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
    1.00 0.25 1.00 0.65 0.65 0.20 036 36NICRM04 1.6511 1
    2.00 0.40 2.00 0.45 0.45 0.20 0.30 30CRNIM08 1.6580 2
    1.55 0.25 1.55 0.55 0.55 0.20 034 34CRNIM06 1.6582 3
      0.22 1.1 0.75 0.75 0.40 0.41 41CR4 1.7035 4
      0.25 1.05 0.75 0.75 0.20 0.25 25CRM04 1.7218 5
      0.25 1.00 0.75 0.75 0.20 0.42 42CRM04 1.7225 6
فولادهاي نيتراته
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
 AL.9         1.3 0.75 0.25 0.34 34CRAL6 1.8504 1
AL~1        0.32 1.7 0.55 0.4 0.41 41CRALM07 1.8509 2
فولادهاي ابزاري کربني
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
            0.70 0.25 0.44 C45W1 1.1730 1
            0.70 0.30 0.60 C60W 1.1740 2
            0.20 0.20 0.80 C80W1 1.1525 3
            0.20 0.20 0.05 C105W1 1.1545 4
فولادهاي ابزاري سردکار
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
          11.5 0.30 0.25 2.10 X210CR12 1.2080 1
  0.7       11.5 0.30 0.25 2.10 X210CRW12 1.2436 2
    1.0   0.7 12.0 0.30 0.25 1.55 X155CRVMO121 1.2379 3
  0.5 0.3   0.6 11.5 0.30 0.32 1.55 X165CRMOV12 1.2601 4
    0.1     0.75 0.30 0.20 1.18 115CRV13 1.2210 5
  0.5 0.1     0.5 1.1 0.25 0.95 100MNCRW4 1.2510 6
  2.0 0.2     1.0   0.9 0.47 45WCR7 1.2542 7
  1.90 0.15     1.0 0.25 0.6 0.6 60WCRV7 1.2550 8
    0.10     0.35 2.0 0.25 0.9 90MNCRV8 1.2842 9
  1.15       1.00 1.00 0.25 1.05 105WCR6 1.2419 10
فولادهاي ابزاري گرم کار
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
    0.40   1.25 5.10 0.40 1.05 0.38 X38CRMOV51 1.2343 1
      1.00   1.35 5.10 0.40 1.00 0.40 X40CRMOV51 1.2344 2
  4.25 0.60     2.35 0.30 0.25 0.30 X30WCRV53 1.2567 3
  8.50 0.35     2.65 0.30 0.25 0.30 X30WCRV93 1.2581 4
  10.30 0.30   1.45 5.30 0.45 1.10 0.37 X37CRMOW51 1.2606 5
    0.10  1.65 0.30 0.70 0.8 0.25 0.55 55NICRMOV6 1.2713 6
 
فنر
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
            0.70 0.25 0.75 CK70 1.1248 1
    0.15     1.10 1.00 0.20 0.51 50CRV4 1.8159 2
 
فولادهاي ياتاقان
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
          1.50 0.3 0.30 1.00 100CR6 1.3505 1
          1.50 1.10 0.5 1.00 100CRMN6 1.3520 2
 
قالب پلاستيک
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
.05
S:0.10
      0.2 1.9 1.4 0.40 0.40 40CRMNMOS86 1.2312 1
        0.2 1.9 1.4 0.30 0.40 40CRMVMO7 1.2311 2
 
فولادهاي سمانتاسيون
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
      3.5   0.70 0.45 0.30 0.14 15NICR13
14NICR14
1.5752 1
      1.5   1.5 0.5 0.4 0.16 15CRN15 1.5919 2
      2.00   2.00 0.5 0.3 0.18 18CRN16 1.5920 3
          1.00 1.2 0.3 0.17 16MNCR5 1.7131 4
          1.15 1.25 0.40 0.20 20MNCR5 1.7147 5
 
فولادهاي تندبر خشکه هوايي
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
 CO:
4.8
18 1.5   0.7 4.3       0.81 S18-2-5 1.3255 1
   18  1.1     3.8
4.5
0.40 0.45 0.74 S18-0-1
HS18-0-1
1.3355 2
   18 1.55   0.7 3.8
4.5
0.40 0.45 0.76 S18-1-2-10
HS18-1-2-10
1.3265 3
  6 1.9   5.00 4.3 0.40 0.45 0.89 S6-5-3 1.3343 4
   9.5 3.25   4.40 4.20 ~.40 ~.45 1.30 S10-4-3-10
HS10-4-3-10
1.3207 5
 
نسوز
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
       2.10   2.50 ~2 2.00 0.20 15NICRSI2520 1.4841 1
 
فولادهاي ضد زنگ استيل
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
          13.0 1.00 1.00 0.20 X20CR13 1.4021 1
      9.50   18.00 2.00 1.00 0.07 X5CRNI
18-10
1.4301 2
      12.00 2.25 17 1.4 0.50 0.05 X5CRNIMO
17-12-2
1.4401 3
TI.5      10.5   18.00 2.00 1.00 0.06 X6CRNITI
18-10
1.4541 4
 
فولادهاي خوش تراش اتومات
درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
 S:30           1.10 0.05 0.14 9SMN28 1.0715 1
 PB.25           1.10 0.05 0.14 9SMNPB28 1.0718 2
            1-1.5 0.05 0.15 9SMN36 1.0736 3
 PB.15.3           1-1.5 0.05 0.15 9SMNPB36 1.0737 4

استانداردهای آهن و فولاد

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved