درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

آهن آلات برای مصارف خاص

شماره_استاندارد

مشخصات فولاد شماره استاندارد مشخصات فولاد
JIS G 4801 Spring Steels SUP 3 -- 1075
1078
-- -- -- 75,80
85
  SUP 6 59Si7 -- -- -- -- 60C2
  SUP 7 59Si7 9260 -- -- -- 60C2G
  SUP 9 55Cr3 5515 -- 55Cr3 55C3 --
  SUP 9A -- 5160 -- -- -- --
  SUP 10 51CrV4 6150 735A51
735H51
50CrV4 50CV4 X A50XT??A
  SUP 11A 60CrB3 51B60 -- -- -- 50XGP
  SUP 12 55SiCr63 9254 685A57
685H57
54SiCr6 -- --
  SUP 13 60CrMo33 4161 705A60
705H60
-- -- --
JIS G 4804 Resulphurized carbon steels SUM 11 -- 1110 -- -- -- --
  SIM 12 -- 1108 -- -- - --
  SUM 21 9S20 1212 -- -- -- --
  SUM 22 11SMn28 1213 230M07 9SMn28 S250 --
  SUM 22L 11SMnPb28 12L13 -- 9SMnPb28 S250Pb --
  SUM 23 -- 1215 -- -- -- --
  SUM 23L -- -- -- -- -- --
  SUM 24L 12SMnPb35 12L14 -- 9SMnPb36 S300Pb --
  SUM 25 12SMn35 -- -- 9SMn36 S300 --
  SUM 31 -- 1117 -- 15S10 -- --
  SUM 31L -- -- -- -- -- --
  SUM 32 -- -- 210M15 -- (13MF4) --
  SUM 41 -- 1137 -- -- (35MF6) --
  SUM 42 -- 1141 -- -- (45MF6.1) --
  SUM 43 44SMn28 1144 226M44 -- (45MF6.3)  
JIS G 4805 High carbon chromium bearing steels SUJ 1 -- 51100 -- -- -- --
  SUJ 2 1 52100 535A99 100Cr6 100C6 ??X15
  SUJ 3 2 ASTM A485 Grade-1 -- -- -- --
  SUJ 4 -- -- -- -- -- --
  SUJ 5 -- -- -- -- -- --

استانداردهای آهن و فولاد

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved