درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

فولادهای ساخت ابزار

شماره استاندارد,
مشخصات فولاد
Symbol ISO AISI
ASTM
BS DIN
VDEh
NF GOCT
JIS G 4401 Carbon tool steels SK1 TC140 -- -- -- Y2 140 Y13
  SK2 TC120 W1-11 -- -- Y2 120 Y12
  SK3 TC105 W1-10 -- C105W1 Y1 105 Y11
  SK4 TC90 W1-9 -- -- Y1 90 Y10
  SK5 TC90/TC80 W1-8 -- C80W1 Y1 90,Y 180 Y8G,Y9
  SK6 TC80/TC70 -- -- C80W1 Y180,Y1 70 Y8
  SK7 -- -- -- C70W2 Y170 Y7
JIS G 4403 High speed tool steels SKH 2 HS18-01-1 T1 BT1 -- Z 80WCV18-04-01 P18
  SKH 3 HS18-1-5 T4 BT4 S18-1-2-5 Z 80WKCV18-05-04-01 --
  SKH 4 HS18-0-1-10 T5 BT5 -- Z80WKCV18-10-04-02 --
  SKH 10 HS12-1-5-5 T15 BT15 S12-1-4-5 Z 160WKCV12-05-05-04 --
  SKH 51 HS6-5-2 M2 BM2 S6-5-2 Z 85WDCV-06-05-04-02 --
  SKH 52 -- M3-1 -- -- -- --
  SKH 53 HS6-5-3 M3-2 -- S6-5-3 Z 120WDCV06-05-04-03 --
  SKH 54 -- M4 BM4 -- Z 130WDCV06-05-04-04 --
  SKH 55 HS6-5-2-5 -- BM 35 S6-5-2-5 Z 90WDKCV06-05-05-04-02 P6M5K5
  SKH 56 -- M36 -- -- -- --
  SKH 57 HS10-4-3-10 -- BT42 S10-4-3-10 Z 130WKCDV10-10-04-04-03 --
  SKH 58 HS2-9-2 M7 -- -- Z  100DCWV09-04-02-02 --
  SKH 59 HS2-9-1-8 M42 BM42 S2-10-1-8 Z 110DKCWV09-08-04-02-01 --
JIS G 4404 Alloy tool steels SKS 11 -- F2 -- -- -- XB4
  SKS 2 105WG1 -- -- 105WCr6 105WC13 --
  SKS 21 -- -- -- -- -- --
  SKS 5 -- -- -- -- -- --
  SKS 51 -- L6 -- -- -- --
  SKS 7 -- -- -- -- -- --
  SKS 8 -- -- -- -- Y2140C 13X
  SKS 4 -- -- -- -- -- --
  SKS 41 -- -- -- -- -- --
  SKS 43 TCV105 W2 BW2 -- Y1 105V --
  SKS 44 -- W2 -- -- -- --
  SKS 3 -- -- -- -- -- 9XBG
  SKS 31 -- -- -- 105WCr6 105WC13 XBG
  SKS 93 -- -- -- -- -- --
  SKS 94 -- -- -- -- -- --
  SKS 95 -- -- -- -- -- --
  SKD 1 210Cr12 D3 BD3 X210Cr12 Z200C12 X12
  SKD 11 -- D2 BD2 -- Z160CDV12 --
  SKD 12 100CrMoV5 A2 BA2 -- Z100CDV5 --
  SKD 4 30WCrV5 -- -- -- Z32 WCV5 --
  SKD 5 30WCrV9 H21 BH21 -- Z30 WCV9  
  SKD 6 -- H11 BH11 X38CrMoV51 Z 38 CDV5 4X5M??C
  SKD 61 40CrMoV5 H13 BH13 X40 CrMoV51 Z40 CDV5 4X5M??1C
  SKD 62 -- H12 BH12 -- Z35 CWDV5 3X3M3??
  SKD 7 30CrMoV3 H10 BH10 X32 CrMoV33 32 DCV28 --
  SKD 8 -- H19 BH19 -- -- --
  SKT 3 -- -- -- -- 55 CNDV4 --
  SKT 4 55NiCrMoV2 -- BH224/5 55NiCrMoV6 55 NCDV7 5XGM

استانداردهای آهن و فولاد

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved