درباره ماتماس با ما

محصولاتخدما تموجودی انباردرخواست های خریداستانداردهای آهن و فولاد اخبار آهن و فولاد ایران

مفتول و کالاهای ساخته شده از آن
شماره استاندارد مشخصات فولاد شماره استاندارد مشخصات فولاد
JIS G 3521 Hard drawn steel wire ASTM A227/
A227 M-91
Spec. for hard-drawn steel spring wire
    ASTM A407-90 Spec. for hard-drawn steel wire for coiled-type springs
    ASTM A417-90 Spec. for hard-drawn steel wire for zig-zag, square-formed and sinuous-type upholstery spring units
    ASTM A510-91 Spec. for general requirements for wire rods and coarse round wire, carbon steel
    ASTM A510 M-91 Spec. for general requirements for wire rods and coarse round wire, carbon steel (Metric)
    ASTM A679/
A679 M-91
Spec. for high tensile strength, hard-drawn steel wire for mechanical springs
    BS 2453-73 Steel wire for spokes
    BS 2763-82 Round steel wire for ropes
    BS 4637-70 Carbon steel wire for coiled springs (bedding and soating)
    BS 4638-70 Carbon steel wire for zig-zag and square-form springs
    BS 5216-91 Patented cold drawn carbon steel wire for mechanical springs
    DIN 177-88 Round steel wire, cold drawn; dimensions, tolerances, weights
    DIN 2076-84 Round spring wire
    DIN 2078-90 Steel wires for wire ropes
    DIN 17223/1-84 Round spring steel wire, quality specifications, patented drawn spring wire made of unalloyed steels
    ISO 2232-90 Spec. for drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes
    ISO 6984-90 Unalloyed steel wires for stranded wire ropes for mine-hoisting
JIS G 3522 Piano wire ASTM A228/
A228 M-91
Spec. for music spring quality steel wire
    BS 5216-91 Spec. for patented cold drawn carbon steel wire for mechanical springs
    DIN 2076-84 Spring steel wire, round; patended and drawn spring-hard
    DIN 17223/1-84 Round steel wire for springs, patented cold drawn, carbon steel wire for springs
JIS G 3525 Wire ropes ASTM A603-88 Spec. for zinc-coated steel structural wire rope
    BS 302-87 Wire ropes for cranes, excavators and general engineering purposes
    DIN 2078-90 Steel wires for wire ropes
    ISO 2232-90 Spec. for drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes
    ISO 2408-85 Steel wire ropes for general purposes - Characteristics
    ISO 3108-74 Steel wire ropes for general purposes - determination of actual breaking load
    ISO 3178-88 Steel wire ropes for general purposes - terms of acceptance
    ISO 4101-83 Drawn steel wire for elevator ropes
    ISO 4344-83 Steel wire ropes for lifts
    ISO 8369-86 Large diameter steel wire ropes
    ISO 6984-90 Unalloyed steel wires for stranded wire ropes for mine hoisting
JIS G 3532 Iron wires ASTM A82-90 Spec. for cold-drawn steel wire for concrete reinforcement
    ASTM A510-91 Spec. for general requirements for wire rods and coarse round wire, carbon steel
    ASTM A510 M-91 Spec. for general requirements for wire rods and coarse round wire, carbon steel (Metric)
    ASTM A641-92 Spec. for zinc-coated (galvanized) carbon steel wire
    ASTM A641M-91 Spec. for zinc-coated (galvanized) carbon steel wire (Metric)
    ASTM A817-92 Spec. for metallic-coated steel wire for chain link fence fabric
    ASTM A824-92 Spec. for metallic-coated steel marcelled tension wire for use with chain link fence
    BS 443-82 Spec. for testing zinc coating on steel wire and for quality requirements
    BS 1052-80 Mild steel wire for general engineering purposes
    BS 4102-90 Steel wire for fences
    BS 4482-85 Hard drawn mild wire for the reinforcement of concrete
    DIN 177-88 Round steel wire, cold drawn; dimensions, tolerances, weights
    DIN 1548-79 Zinc coating on round steel wires
JIS G 3533 Barded wires ASTM A121-92 Spec. for zinc-coated (galvanized) steel barbed wire
    BS 4102-90 Steel wire for fences
JIS G 3534 Galvanized low carbon steel wire strand ASTM A475-89 Spec. for zinc-coated steel wire
    BS 183-72 General purpose galvanized steel wire strand
JIS G3536 Uncoated stress-relieved steel wire and strand for prestressed concrete ASTM A416-90 Spec. for uncoated seven-wire stress-relieved strand for prestressed concrete
    ASTM A421-91 Spec. for uncoated stress-relieved wire for prestressed concrete
    ASTM A779-90 Spec. for steel strand, seven wire, uncoated, compacted, stress-relieved for prestressed concrete
    BS 5896-80 Specification for high tensile steel wire strand for the prestressing of concrete
    DIN 4227/1-88 Prestressed concrete; structural members made of normal-weight concrete, with limited concrete tensile stresses or with concrete tensile stresses
JIS G 3537 Galvanized steel wire strands ASTM A363-89 Spec. for zinc-coated overhead ground wire strand
    ASTM A475-89 Spec. for zinc-coated steel wire strand
    ASTM A586-92 Spec. for zinc-coated parallel and helical steel wire structural strand
    BS 183-72 General purpose galvanized steel wire strand
JIS G 3538 Hard drawn steel wire for prestressed concrete ASTM A648-90 Spec. for steel wire, hard drawn for prestressing concrete pipe
    ASTM A821-90 Spec. for steel wire, hard drawn for prestressing concrete tanks by redrawing
    BS 5896-80 Spec. for high tensile steel wire strand for the prestressing of concrete
JIS G 3539 Carbon steel wires for cold heading and cold forging BS 3111/1-87 Steel wire for cold forged high tension bolts and similar components
    DIN 1654/1-89 Steel for cold heading and cold extruding, general
    DIN 1654/2-89 Steel for cold heading and cold extruding, killed unalloyed steels not intended for heat treatment
    DIN 1654/3-89 Steel for cold heading and cold extruding , case hardening steels
    DIN 1654/4-89 Steel for cold heading and cold extruding, steels for quenching and tempering
    ISO 4954-93 Steels for cold heading and cold extruding
JIS G 3541 Galvanized low carbon steel wire for armouring cables ASTM A 411-86 Spec. for zinc-coated (galvanized) low-carbon steel armor wire
    BS 1441-69 Galvanized steel wire for armouring submarine cables
    BS 1442-69 Galvanized mild steel wire for armouring cables
JIS G 3543 Polyvinyl chloride coated color steel wires ASTM F 668-91 Spec. for PVC-coated steel chain-link fence fabric
    BS 4102-90 Steel wire for fences
    DIN 3036-78 Plastic coated steel wires
JIS G 3544 Hot dip aluminum coated steel wire ASTM A 474-86 Spec. for aluminum-coated steel wire strand
    ASTM A 491-92 Spec. for aluminum-coated steel chain-link fence fabric
    ASTM A584-92 Spec. for aluminum-coated steel woven wire fence fabric
    ASTM A585-92 Spec. for aluminum-coated steel barbed wire
    ASTM A809-91 Spec. for aluminized carbon steel wire
    ASTM A817-92 Spec. for metallic-coated steel wire for chain-link fence
    ASTM A824-92 Spec. for metallic-coated steel marcelled tension wire for use with chain-link fence
    ASTM B341-88 Spec. for aluminized steel core wire for aluminum conductors (ACSR/AZ)
    ASTM B341M-88 Spec. for aluminum-coated (aluminized) steel core wire for aluminum conductors, steel reinforced (ACSR/AZ) metric
    ASTM F 668-91 Spec. for PVC-coated steel chain-link fence fabric
JIS G 3551 Welded wire mesh ASTM A185-90 Spec. for welded steel wire fabric for concrete reinforcement
    BS 4483-85 Steel fabric for the reinforcement of concrete
JIS G 3552 Chain link wire netting ASTM A392-91 Spec. for zinc-coated steel chain-link fence fabric
    ASTM F 573-89 Spec. for residential zinc-coated steel chain-link fence fabric
    ASTM F668-91 Spec. for PVC-coated steel chain-link fence fabric
JIS G 3554 Hexagonal wire netting BS 1485-83 Spec. for zinc-coated hexagonal steel wire netting
JIS G 3560 Oil tempered carbon steel spring wire ASTM A229/
A229 M-91
Spec. for oil-tempered steel wire for mechanical springs
    BS 2803-80 Oil hardened and tempered steel wire for springs for general engineering purposes
    DIN 17223/2-90 Round spring wire, quality specification; quenched and tempered spring wire and quenched and tempered valve spring wire made of unalloyed steels
JIS G 3561 Oil tempered carbon steel valve spring quality wire ASTM A230/
A230 M-91
Spec. for oil-tempered carbon valve spring quality steel wire
    BS 2803-80 Oil hardened and tempered steel wire for springs general engineering purposes
    DIN 17223/2-90 Round spring wire, quality specifications; quenched and tempered spring wire and quenched and tempered valve spring wire made of unalloyed steels
JIS G 3565 Oil tempered chromium vanadium alloy steel valve spring quality wire ASTM A231/
A231 M-91
Spec. for chromium-vanadium alloy steel spring wire
    ASTM A232/
A232 M-91
Spec. for chromium-vanadium steel valve spring quality wire
    BS 2803-80 Oil hardened and tempered steel wire for spring for general engineering purposes
JIS G 3566 Oil tempered chromium silicon alloy steel valve spring quality wire ASTM A401/
A401 M-91
Spec. for chromium-silicon alloy steel spring wire
    BS 2803-80 Oil hardened and tempered steel wire for spring for general engineering purposes
JIS G 3567 Oil tempered silicon manganese alloy steel spring wires ASTM A229/
A229 M-91
Spec. for steel wire, oil tempered for mechanical springs

استانداردهای آهن و فولاد

 

Copyright 2010 Sanginfelez.com  All rights reserved